Hospodaření farnosti

Svitavská římskokatolická farnost je (jako kterákoliv jiná farnost) z hlediska církevního i státního práva samostatným subjektem: má statut církevní právnické osoby a v právních i finančních záležitostech jedná plně na svou odpovědnost. Statutárním zástupcem farnosti (tedy nositelem odpovědnosti před státními orgány) je farář (administrátor farnosti). V záležitostech hospodaření farnosti a správy finančních prostředků musí být (a je) závazně jako poradní orgán faráře ustanovena ekonomická rada farnosti. Tato rada je jmenována farářem na základě podmětů a voleb farníků.

Finanční zdroje farnosti
1) Pravidelné sbírky: konají se při každé nedělní nebo slavnostní bohoslužbě. Z takto získaných prostředků farnost hradí běžný provoz kostela a farnosti (hostie, výzdoba kostela, revize, voda, údržba, menší opravy a podobně) nebo například pomoc postiženým při živelných katastrofách. Pravidelné sbírky představují významnou část příjmů farnosti.
2) Mimořádné sbírky: vyhlašují se buď jednorázové (zpravidla odvody na činnosti mimo farnost – misie, haléř sv. Petra, Charita, církevní školství, seminář, arcidiecéze apod) nebo dlouhodobé (například na úhradu elektřiny nebo plynu spotřebovaných v kostelích, na opravy, na úhradu dluhů a tak podobně).
3) Dary fyzických a právnický osob: jejich výše je vždy závislá na možnostech dárce. Jednotlivé dary se pohybují v řádu od tisíce až několika desítek tisíc korun českých. Každému dárci farnost vystaví příslušné doklady, na základě kterých lze dar odečíst od daňového základu.
4) Dotace územních samospráv a státních institucí: jedná se o nejrůznější subjekty územních samospráv či státní správy. Tyto dotace bývají účelově vázány většinou na památkovou péči, jejich čerpání je podrobně dokumentováno a kontrolováno příslušnou institucí. Pravděpodobnost přidělení dotace je závislá od mnoha faktorů a povětšinou se nelze na obdržení dotací spoléhat.
5) Pronájmy: malou část prostředků získává naše farnost z pronájmu pozemků/nemovitostí.

Výdaje farnosti
1) Výdaje na běžný provoz kostela a fary: Z pravidla nejvyšším výdajem jsou platby za energie (elektřina, plyn), dále pojištění kostela a fary, povinné revize, bohoslužebné výdaje atd.
2) Opravy kostela a fary: Nejbližší plánované opravy jsou uvedeny na stránce Současné projekty.
3) Mzdy a mzdové odvody: farnost nemá žádného zaměstnance a tudíž náklady na zaměstnance nevznikají (farář je “zaměstnancem” arcibiskupství).