Náboženství

Výuka náboženství je školním předmětem se stejným nárokem na systematičnost a přesnost, kterému se těší ostatní předměty. Může nebo nemusí navazovat na rodinnou náboženskou výchovu; to znamená, že nepředpokládá u dětí víru. Jejím smyslem a úkolem je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

Pro školní rok 2023/24 je pro výuku náboženství ve Svitavách stanoven tento rozvrh:

  • fara Svitavy: pátek od 13:30: předškoláci, první a druhá třída ZŠ (Mgr. Milena Pešinová)
  • fara Svitavy: pátek od 13:30: třetí třída ZŠ (příprava na první svaté přijímání (P. Václav)
  • fara Svitavy: pátek od 14:15: čtvrtá až šestá třída ZŠ (Bc. Milan Rus)
  • fara Svitavy: pátek od 14:15: sedmá až devátá třída ZŠ (P. Petr)

Informace k datu 10/2023.