Náboženství

Výuka náboženství je školním předmětem se stejným nárokem na systematičnost a přesnost, kterému se těší ostatní předměty. Může nebo nemusí navazovat na rodinnou náboženskou výchovu; to znamená, že nepředpokládá u dětí víru. Jejím smyslem a úkolem je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

Pro školní rok 2017/18 je pro výuku náboženství ve Svitavách stanoven tento rozvrh:

  • Felberova škola: letos se nevyučuje
  • fara Svitavy: v pátek ve 13.15 (2.třída-4. případně 5.třída) a ve 14.00 (5.třída a starší)
  • Příprava na biřmování: v pátek od 19 hodin na faře, případně opakování v neděli od 17:30. Termíny pro rok 2017 jsou 22.9.; 6.10.; 20.10.; 3.11.; 10.11.; 24.11.; 1.12. a 8.12.

Informace k datu 09/2017.