Svátosti

Na této stránce naleznete několik základních informací o udílených svátostech.

KŘEST

Křest dospělého člověka je zásadním rozhodnutím pro život a vyžaduje důkladné seznámení s katolickou vírou.
Křest dítěte vychází z prvotní praxe církve a je možný pouze za souhlasu rodičů a na víru aspoň jednoho z rodičů. Praktikující věřící rodiče zpravidla přijdou na jednu přípravu před křtem. Rodiče církevně nesezdaní a nepraktikující víru: je nutné vícekrát se setkat s knězem a připravit se na pravdivost křestního slibu.
Kmotr má být schopen pomoci rodičům v náboženské výchově dítěte, má to být praktikující katolík, který přijal svátost biřmování. Je důležité,aby alespoň 1x byl na přípravě s rodiči. Kmotrem nemůže být člověk nepokřtěný, vystoupený z církve, žijící veřejně v hříchu.
Místo křtu má být vlastní farnost, neboť křtem se zapojuje pokřtěný do místního společenství.
SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Při sňatku muž a žena uzavírají mezi sebou důvěrné a nerozlučné společenství života a lásky. Sňatek je vždy veliká a významná událost a o to více, je-li uzavírán před Bohem. Proto je důležitá celková příprava na manželství. Třikrát je setkání u manželů a 3-4x setkání s knězem. Při přípravě na sv.smíření a eucharistie, v rámci přípravy na manželství, se o to příprava prodlužuje. Za života manžela/manželky není možné uzavřít podruhé sňatek v kostele.
SVÁTOST („POMAZÁNÍ“) NEMOCNÝCH
Pokud jste vážně nemocní nebo před operací požádejte o svátost pomazání nemocných. Touto svátostí svěřujete svou nemoc do rukou Božích skrze modlitbu společenství církve.
Návštěvy nemocných – chcete-li, aby Vás nebo Vaše blízké navštívil kněz doma nebo v nemocnici, dejte prosím vědět na telefonu 604 326 621 nebo 461 530 877.
SVÁTOST SMÍŘENÍ
Slavíme zpravidla každou půlhodinu před bohoslužbami a na první pátek ve farním kostele ve Svitavách od 15.45 a kdykoliv na požádání dle možností.
KŘESŤANSKÝ POHŘEB
Možnost z kteréhokoliv kostela (nutno domluvit s pohřební službou) buď se mší svatou -největší modlitbou za naše zemřelé, popřípadě pouze rozloučení z obřadní síně za přítomnosti kněze. Čas je možné domluvit telefonicky 604 326 621 nebo 461 530 877, potom prosíme o návštěvu za účelem poskytnutí údajů o zesnulé osobě.